Volunteer Boot Camp

Volunteer Boot Camp

Sessions 1-2, 5:00-7:30 PM

Session 2, 6:30-7:30 PM

Sessions 3-5, 9:00 AM - 3:00 PM

Session 3, 9:00 - 11:00 AM

Session 5, 2:00 - 3:00 PM

Session 6, 3:30-5:30 PM

Sessions 7-8, 10:00 AM - 12:15 PM

Sessions 7, 10:00 AM - 11:00 AM

young girl scout rock climbing wearing helmetyoung girl scout rock climbing wearing helmet